logo Spojenej školy, Svidník Spojená škola, Základná škola a Obchodná akadémia, Svidník znak SR
MLÁDEŽ A TRADÍCIE OTVÁRAJÚ HRANICE
logo Norway Grants Podprojekt je financovaný prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR SR
logo NPOA
Aktivity projektu:
Spojená škola, Základná škola a Obchodná akadémia, Svidník
v rámci blokového grantu NFM SK 0056 „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“
realizuje podprojekt: MLÁDEŽ A TRADÍCIE OTVÁRAJÚ HRANICE

Charakteristika projektu:

Cieľom podprojektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce ako dôležitého faktora trvalej udržateľnosti prihraničných regiónov, odstránenie bariér v medziľudskej komunikácii, nadviazanie osobných kontaktov, realizácia spoločných aktivít, poznávanie príležitostí na rozvoj malého a stredného podnikania, cestovného ruchu.

Cieľovými skupinami sú mladí ľudia vo veku 6-20 rokov, pedagogickí zamestnanci, široká verejnosť – územie Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatského kraja (Ukrajina).

Hlavné aktivity sú zamerané na realizáciu workshopu Prehliadka cvičných firiem a študentských spoločností, účelom ktorého je spoznanie podnikateľského prostredia susedného štátu, účasť na odbornom vzdelávaní ekonomického zamerania. Kultúrne predstavenie Folklórne ozveny a výstava ľudových jedál Gastroshow priblížia kultúru a tradície susedných národov, budú prezentované aj moderné trendy v hudobnej tvorbe a gastronómii.

Partneri projektu:
HA Prešov

POS Svidník

Užhorodský komercijný
technikum
Ruskokomarivská
všeobecno-vzdelávacia
škola I. - III. stupňa
Aktualizácia: 3. 11. 2010
dzumar@centrum.sk