Projekt:
SVIDNÍK - ODBORNÉ VZDELÁVANIE V MODERNEJ ŠKOLE

Základná charakteristika

Trvanie projektu 1.2. 2009 - 31.12. 2010


Cieľová skupina

^ Späť^

Aktivity

Projektový manažérRNDr. Mária Makutová
Finančný manažérIng. Zuzana Bilá
Koordinátor aktivítMgr. Kristína Andrassyová
Manažér monitoringu Mgr. Michaela Baumerthová
WebmasterIng. Dušan Ignác
Účtovník Emília Tokárová
^ Späť ^

Realizácia

^ Späť ^

Aktivita 1.1 - Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu

- Implementácia štátneho vzdelávacieho programu do učebného plánu školy pre študijné odbory 6317 6 obchodná akadémia a 6323 6 hotelová akadémia.
- Školenia vyčlenených pedagogických zamestnancov na používanie moderných učebných pomôcok.
- Výber didaktických pomôcok a učebných materiálov pre zabezpečenie modernej výuky jednotlivých predmetov (vyčlenení zamestnanci s vedením školy) a výber didaktickej techniky a IKT pre nové metódy vzdelávania cudzích jazykov a odborných predmetov.
- Prvotné zavedenie nových osnov a metód vzdelávania vo vybraných triedach 1.ročníka odboru 6317 6 obchodná akadémia a 6323 6 hotelová akadémia počas druhého polroka školského roku 2008/2009.

Expert aktivity: Ing. Jana Drábová (Účtovníctvo)

Odborní garanti aktivity:

^ Späť ^

Aktivita 1.2 - Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu

- Tvorba školského vzdelávacieho programu, rozhodnutie o hodinových dotáciách na jednotlivé predmety v koordinácii s implementáciou štátneho vzdelávacieho programu (aktivita 1.1.)
- Zapracovanie nových požiadaviek do učebných osnov predmetov školského vzdelávacieho programu: Náuka o potravinách a výžive, Odborná komunikácia v anglickom jazyku, Odborná komunikácia v nemeckom jazyku.
- Prvotné zavedenie nových osnov a metód školského vzdelávacieho programu v oboch úrovniach systému vzdelávania (národný a školský) v 1.ročníku odboru hotelová akadémia (Predmet Náuka o potravinách a výžive) počas školského roku 2008/2009.

Expert aktivity: Mgr. Natalya Kravčenko (Odborná komunikácia v anglickom jazyku)

Odborní garanti aktivity:

^ Späť ^

Aktivita 2.1 - Rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

- Výber školiaceho zariadenia/zariadení alebo expertov pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
- Využívanie modernej didaktickej techniky vo vyučovacom procese.

Expert aktivity: RNDr. Mária Makutová

Odborní garanti aktivity:

^ Späť ^

Aktivita 3.1 - Zavádzanie nových foriem výuky do vzdelávacieho procesu, samostatné riešenie modelových problémov a situácií, podpora podnikateľských schopností a ekonomického myslenia

- Rozhodnutie o rozsahu zavedenia netradičných foriem vyučovania, stanovenie hodinových dotácií na modelové vyučovanie.
- Vyčlenenie pedagogických zamestnancov pre tvorbu osnov a metodiky výuky vybraných tematických celkov predmetu Podniková ekonomika.

Expert aktivity: Ing. Zdena Kožlejová (Modelové situácie v Podnikovej ekonomike)

^ Späť ^

Aktivita 3.2 - Prepojenie kurikula vzdelávania so svetom práce a výroby, zdôraznenie možnej aplikácie všeobecných vedomostí a princípov z kurikula v konkretnej praxi ekonómie, hotelierstva a cestovného ruchu

- Prieskum nárokov na profesijné zručnosti a štruktúru výstupov vzdelávania.
- Výber potrebných didaktických prostriedkov pre zabezpečenie tejto výuky.
- Obstaranie didaktických prostriedkov.

Expert aktivity: RNDr. Mária Makutová

Odborní garanti aktivity:

^ Späť^

Fotogaléria

Aktivita 1.1 Školenia vyčlenených pedagogických zamestnancov na používanie moderných učebných pomôcok.

^ Späť ^

Aktivita 1.1 Implementácia štátneho vzdelávacieho programu do učebného plánu školy pre študijné odbory 6317 6 obchodná akadémia.

^ Späť ^

Aktivita 1.2 - Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu

^ Späť ^

Aktivita 3.1 - Zavádzanie nových foriem výuky do vzdelávacieho procesu, samostatné riešenie modelových problémov a situácií, podpora podnikateľských schopností a ekonomického myslenia